Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou příležitostných či dílčích počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana E. Purkyně a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit novou vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2018 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vztah české společnosti a historických výročí ve snaze otevřít diskuzi nad podobami a způsoby, jakými si připomínáme minulost. Pozornost bude věnována reflexi současné vzpomínkové kultury s důrazem na význam historických výročí pro českou společnost (např. výroční roky Jana Husa a Karla IV., tzv. osudové osmičky). Diskutovány budou také různé formy zpřítomňování historie ve veřejném prostoru, ať už v podobě filmové a televizní tvorby, vzdělávacích projektů občanských iniciativ, muzejních expozic nebo dějepisné výuky na školách.ČTK / Šaroch Jindřich

 

 

PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 8. listopadu 2018

Sledujte prosím informace o místě konání:

D8 = Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury
při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, 110 00,
Praha 1 - Staré Město

FF = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1, místnost č. 201

8:30–9:00 Registrace D8

9:00–9:20 Úvodní slova organizátorů D8

9:20–10:20 Alan McCully: Výročí, identita, dějepis D8

Moderátor: Vojtěch Ripka. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s tlumočením.

10:20–10:40 Coffee break

10:40–12:00 PANEL 1 D8

Teorie

Co je to paměť a proč by se jí společenské vědy měly zabývat? Jaké jsou současné sociální rámce paměti a jak se o klíčových dějinných okamžicích diskutuje v rámci politického provozu? Jak se proměňují paměťová studia a jak je lze využít ve školním vzdělávání? Úvodní blok vymezí základní teorie v oblasti memory studies, jejich genezi od Maurice Halbwachse po současné badatele a přiblíží pluralitu těchto konceptů.

Moderátor: Jaroslav Pinkas
Miloš Havelka: Existují symbolická centra české politické kultury?
Kamil Činátl: Proč a jak zkoumat paměť?
Hana Havlůjová: Paměť jako jeden z teoretických konceptů historického vzdělávání
Diskuse

10:40–12:00 WORKSHOP FF

Roman Anýž a Peter Sokol: "Kolik osmiček znáš, tolik máš jedniček”

Které události si vlastně připomínáme ve školní výuce? Podle čeho určujeme jejich důležitost? Proč o tom či onom učíme? Co konkrétně chceme u žáků rozvinout? Jak víme, co jsme své žáky naučili? Jak využít koncept historické gramotnosti pro plánování efektivní výuky dějepisu?

Workshop je určen především učitelům a je zaměřen na způsob, jakým vybíráme vhodná témata do výuky a nakolik jsou naše výběry skutečně promyšlené. Nabídneme vám konkrétní příklady plánování výuky, podíváme se na příklady zahraničních tematických plánů a cílů výuky. Zamyslíme se i nad efektivními způsoby ověřování učebního pokroku našich žáků.

12:00–13:00 Oběd D8

13:00–14:40 PANEL 2 D8

Hledání/Mapování vzpomínkového kánonu

Jaké obrazy si spojujeme s roky 1918, 1938, 1948 a 1968? Jak jsme vzpomínali na Jana Husa ve výročním roce 2015? Jaké dějiny vnáší do veřejného prostoru římskokatolická církev? Jak se mnichovská krize zobrazuje ve filmu a co to znamená pro kulturní paměť?

Empiricky orientovaný panel nabídne sondy do konkrétních praktik spojených s výročním vzpomínáním. Zohlední přitom různá paměťová média (fotografie, film, literatura). Jednotlivé příspěvky společně exponují obecnější otázky po povaze politiky paměti zaměřené na výročí a po vzpomínkovém kánonu české kulturní paměti.

Moderátor: Kamil Činátl
Čeněk Pýcha: Digitální paměť? Česká místa paměti na internetových platformách
Kateřina Sixtová: 600. výročí upálení Jana Husa a česká vzpomínková kultura
Michal Sklenář: Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace - příklady výkladu dějin a současnosti v pražské katedrále
Jaroslav Pinkas: Mnichovská dohoda v historickém filmu: od mnichovské zrady k mnichovskému mýtu
Diskuse

13:10–14:40 WORKSHOP FF

Alan McCully: Controversial historical issues in the classroom

The central theme will be that of the history teacher as agent of change in contested societies. In such circumstances the teacher can adopt the role of Avoider, Container or Risk-taker (Kitson and McCully, 2005). The workshop will examine:

1) The Contextual factors at policy, curriculum, school and individual levels that encourage risk-taking

2) The pedagogical characteristics of effective risk-taking that facilitate discursive engagement in classrooms, thus providing young people with opportunities to clarify their thinking around controversial issues.

Výuka kontroverzních témat

Ústředním tématem workshopu bude učitel jako hybná síla změn v historicky a názorově rozdělených společnostech. Učitel zde může být buď tím, který se riziku vyhne, který bude riziko omezovat, nebo tím, kdo riziko ponese (Kitson and McCully, 2005). Workshop prozkoumá:

1) Takové kontextuální vlivy v úrovni politiky, kurikula, škol a na osobní úrovni, které povzbuzují ochotu podstoupit nebezpečí.

2) Pedagogické rysy efektivního podstupování rizika, které napomáhá zapojení žáků ve třídě, a tím pádem vytváří pro mladé lidi podmínky vhodné pro jejich vlastní ujasnění si kontroverzních témat.

workshopem v anglickém jazyce provází Vojtěch Ripka

14:40–15:00 Coffee break

15:00–16:40 PANEL 3 D8

Netradiční perspektivy

Každé společenství přistupuje k minulosti specifickým způsobem, vytváří si své stereotypní představy, vzpomínkové zvyklosti i ustálené historické interpretace, vyplývající z aktuálních společenských rámců. Autoři, věnující se odborně studiu české a slovenské historické paměti a kulturní identity, se na několika příkladech pokusí odpovědět na otázku, jak shodně nebo různě lze připomínat symbolické události českých, respektive česko-slovenských dějin.

Moderátor: Tereza Vávrová
Klára Kohoutová: Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru v České republice a na Slovensku
Martin Váňa: “Říš Rakouská nezahyne” aneb je 28. říjen Dnem hanby?
Petra Švardová: Spomienkové akty Dňa víťazstva v Československu pred a po roku 1989
Diskuse

15:00–16:40 PANEL 4 FF

Proměny vzpomínkové kultury v historické perspektivě

Politické ideologie jsou jedním z významných sociálních rámců, který v minulosti ovlivňoval vzpomínkovou praxi. Autoři si kladou otázku, jakými způsoby byla v minulosti instrumentalizována historická výročí. Své odpovědi budou formulovat na základě případových studií pomníků, pořadů pro děti nebo oficiální normalizační stranické historie.

Moderátor: Ondřej Matějka
Lenka Dobešová: Významná výročí a rozhlasový večerníček
Josef Märc: Didaktická perspektiva pomníku padlých 1. sv. války
Jaroslav Šebek: Připomínání historických výročí jako politický nástroj v prvních letech normalizace
Jakub Štofaník a Lucie Merhautová: Po stopách T. G. Masaryka
Diskuse

od 19:30 Doprovodný program D8

Národní tragédie. Filmová vyprávění o mnichovské krizi

Mnichovská krize patří k významným místům české kulturní paměti. Její odraz najdeme v celé řadě filmů a televizních seriálů. Přednáška nabídne komentované ukázky, jež budou ilustrovat proměny zobrazování této historické události. Jak se (ne)liší „normalizační” obrazy mnichovské krize od těch současných? V jakých žánrech se obraz Mnichova objevuje? Proč vzpomínáme na Mnichov jako na národní tragédii?

Na komentované pásmo filmových ukázek naváže diskuse, ve které vystoupí historik a didaktik Jaroslav Pinkas, historik Ivan Šedivý, dokumentarista Miloslav Kučera a performer Ondřej Bělica.

Diskusi moderuje Kamil Činátl. Večer je součástí doprovodného programu konference Dějiny ve veřejném prostoru. Česká společnost a historická výročí.Pátek 9. listopadu 2018

9:00–10:40 PANEL 5 D8

Vzpomínková kultura a škola

Připomínka řady historických výročí je spojena s potřebou společnosti poučit se z minulosti. Jak však tomuto úkolu rozumíme? Jako občané, rodiče, historici, ale také historičtí aktéři? A jak mu rozumíme jako učitelé, na jejichž schopnosti vytvářet z připomínky minulých událostí vzdělávací příležitost pro nejmladší generace zvláště záleží?

Moderátor: Hana Havlůjová
Jaroslav Najbert: Jak se učitelé "vyrovnávají s minulostí"?
Jakub Vrba: Opakování dějin a hrozba návratu komunismu
Michal Schuster: Připomínání holocaustu Romů prostřednictvím osudu obětí
Viola Jakschová: Připomínka nacistické perzekuce obyvatel českých zemí po roce 1989
Diskuse

10:40–11:00 Coffee break

11:00–12:40 PANEL 6 D8

Vzpomínková kultura a masmédia

Masová média mají významnou úlohu při spoluutváření našich představ o dějinách. Historická výročí jsou pravidelně provázena různými pořady i anketními otázkami typu „co se stalo v roce…?”. Čím bylo a je charakteristické právě připomínání významných událostí v televizi nebo časopisech? A co tato potřeba mediální aktualizace minulosti vypovídá o české společnosti i médiích samotných?

Iveta Coufalová: Vrtěti výročími - vrtěti dějinami?
Způsoby připomínání historických výročí v časopisu Dějiny a současnost v letech 1959–1969 aneb „Public history“ mezi (vlasti)vědou a ideologickou propagandou
David Klimeš: Osudové osmičky a média
Michal Šmíd a Kamil Kunc: Jak známe naše “osmičková” výročí? Co vypovídají průzkumy veřejného mínění o historickém povědomí
Vojtěch Ripka: Selhání škol v dějepise? Představy o historickém vzdělávání podle průzkumů a médií
Diskuse

11:00–12:40 PANEL 7 FF

Příklady praxe mimoškolního vzdělávání

Připomínání významných historických osobností a událostí má své tradiční institucionalizované formy v podobě televizních pořadů, proslovů ústavních činitelů nebo školní výuky. V panelu se představí zástupci různých sdružení a organizací, které zpřítomňují minulost prostřednictvím méně tradičních edukativních forem a médií. Panel nabídne sdílení praktických zkušeností i zamyšlení nad otázkami, jakými způsoby lze minulost znovu prožívat za aktivní spoluúčasti publika?

Moderátor: Josef Märc
Jana Cindlerová: Minulost jako dramatická přítomnost
Marie Zimmermannová: Historie v edukačních programech o křesťanských kostelích
Michal Kurz: Dějiny na procházce: vzdělávání ve veřejném prostoru pohledem Historických dílen FF UK
Kateřina Šobáňová: Poledne
Diskuse

12:40–13:00 Coffee break

13:00–14:40 PANEL 8 D8

Města, muzea a výročí

Panel se zaměřuje na vztah historické paměti a místních komunit. Autoři příspěvků se ptají po institucích, jež lokální vzpomínání akcelerují, a jsou tak médiem paměti. Z mapy paměti města autoři a autorky vybrali především muzea. Příspěvky hledí jak do minulosti – jak se vrstvily jednotlivé paměti, tak zohledňují praktický charakter a představují i některé vize, jak by instituce paměti mohly ve městech komunikovat.

Moderátor: Čeněk Pýcha
Jakub Jareš: Město, muzeum a dějiny: příležitosti a limity pro vystavování dějin v místních muzeích
Mikuláš Kroupa: Paměť národa v bunkrech pod Stalinem
Anna Kolářová: Oslavy výročí města jako příležitost ke konstrukci lokální identity
Kristýna Pinkrová: Jak si připomínáme historická výročí na maloměstě
Diskuse

14:40 Závěr konference

ČTK / Hořejší Pavel

Hlavní projev

Alan McCully
Senior Lecturer in Education in the School of Education in Ulster University

Alan McCully je učitel a didaktik ze severního Irska. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří problematika historického vzdělávání, zvláště ve společnostech zasažených politickými konflikty a s ním spojená otázka výuky kontroverzních témat. Své zkušenosti z výuky o minulosti v rozdělených společnostech od své domoviny přes Rwandu, Barmu až po Blízký východ publikoval v desítkách akademických textů. Působil na Ulsterské univerzitě, se kterou i nadále spolupracuje.

Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová
Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová
Odkazy:

Ústav pro studium totalitních režimů

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dějepis v 21. století

Škola vs. paměťMediální partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.