Termín: 22.–23. října 2020
Praha, CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

 

Registrace příspěvků byla ukončena. Program bude zveřejněn v následujících dnech.

Registrace pro přednášející a posluchače: od 15. června 2020
Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):
Vstup 1 den - 200,- Kč
Vstup oba dny - 300,- Kč
Studenti - 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané příspěvky budou nabídnuty do zvláštního čísla časopisu Dějiny - Teorie - Kritika (v jednání) a pro dvě vybrané studie je vyhrazen prostor v časopise Moderní dějiny. Příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost (v jednání).
Anonymizované příspěvky bude vybírat Programový výbor.

VitVít / CC BY-SA 4.0

Programový výbor:

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Jakub Jareš, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů

Mgr. Josef Märc
Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mgr. Čeněk Pýcha
Ústav pro studium totalitních režimů

Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů

Mgr. Václav Sixta
Ústav pro studium totalitních režimů

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Historický ústav Akademie věd České republiky

Mgr. Terezie Vávrová
Antikomplex, z.s.

 

Hlavní přednášející:

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Akademička a kurátorka. Svou interdisciplinárně pojatou prací se dotýká oborů judaistiky, muzeologie, kulturního dědictví a etnologie. Je členkou poradních orgánů mnoha muzejních institucí světového formátu, např. v Muzeu Holocaustu ve Washingtonu D.C. a v Židovských muzeích v Berlíně, New Yorku a Vídni. Je hlavní kurátorkou muzea polských Židů POLIN ve Varšavě, které bylo v roce 2016 vyznamenáno cenou EMYA (European Museum of the Year). Je autorkou mnoha odborných publikací, mimo jiné knih Destination Culture: Tourism, Museums, and HeritageThe Art of Being Jewish in Modern Times.

Robert Stradling

Historik a didaktik. Profesor historie na univerzitě v Cardiffu, přední odborník na španělskou občanskou válku a hlavní odborný garant portálu Historiana. Je autorem knih History and LegendYour Children Will Be Next: Bombing and Propaganda in the Spanish Civil War 1936–1939. V rámci vzdělávacího programu Rady Evropy publikoval v roce 2003 příručku pro učitele Multiperspektiva ve vyučování dějepisu, která reagovala zejména na situaci v jihovýchodní Evropě po občanské válce v Jugoslávii. Stradling se v ní pokouší prosadit didaktické metody, které nebudou podporovat monokulturní, exkluzivní a univerzalistické interpretace ve výuce dějepisu. Příručka je dostupná i v českém překladu.

Wikimedia Commons

Minulý ročník:

V roce 2018 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru věnovalo reflexi vzpomínkové kultury s důrazem na význam historických výročí pro českou společnost (např. výroční roky Jana Husa a Karla IV., tzv. osudové osmičky). Diskutovány byly také různé formy zpřítomňování historie ve veřejném prostoru, ať už v podobě filmové a televizní tvorby, vzdělávacích projektů občanských iniciativ, muzejních expozic nebo dějepisné výuky na školách.

Program

Fotografie z konference

Videozáznam z konference

Pixabay.com

Mediálním partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.